آشتو

این ارگان در امریکا وظیفه تدوین و سازماندهی کلیه آیین نامه های مربوط به راه ها و پل های شهری و بین شهری را بر عهده دارد . این در حالی است که ایالتهای مختلف ممکن است آیین نامه های محلی خاص خود را تهیه کنند .

 

 

 

معادل انگلیسی : AASHTO

Posted on