بام وارونه

پوشش بام محافظت

بام وارونه به نوعی از اجرای عایق کاری پشت بام گفته می شود که محل نصب عایق حرارتی با عایق رطوبتی جابجا شده باشد.

مزیت این جابجایی کاستن از میزان انتقال حرارت از پشت بام به سقف و جلوگیری از آسیب رسیدن به عایق رطوبتی است.

ابتدا عایق رطوبتی بعد عایق حرارتی اجرا میگردد.

Posted on