سل کت

سیل کت اجرای آسفالت های حفاظتی بر روی انواع رویه های آسفالتی و یا بتنی موجود ، به منظور آب بندی ، افزایش خاصیت نفوذ پدیری ، اصلاح آسیب دیدگی های سطحی ، بهسازی موقت و افزایش عمر بهره برداری میباشد.

 

 

 

معادل انگلیسی : Seal coat

Posted on