ترک پوست سوسماری آسفالت

ترک موزاییکی آسفالت

از انواع ترک آسفالت این ترک به علت داشتن شباهت به پوست بدن سوسمار به ترک پوست سوسماری آسفالت معروف است .

این ترک به علت این که زیرساخت‌های مناسبی برای آن‌ها به وجود نیامده است می‌تواند باعث ایجاد این مشکل شود.

 

 

Posted on