غلتک ارتعاشی

غلتک لرزاننده

از انواع غلتک نیروی متراکم کننده قلتک های لرزانده اساسا ناشی از ارتعاش و وزن استاتیکی قلطک می باشد .

غلتک ارتعاشی درحین کوبیدن خاک مقداری از رطوبت خاک را نیز کم می کنند که این عمل درمورد تراکم خاکهای مرطوب مزیت محسوب می شود.

غلتکهای لرزانده در اندازه های مختلف ازغلتک دستی با صفحه فلزی لرزان تا غلتک بزرگ خودرو موجود هستند .بسیاری ازانواع این غلتکها دارای فرکانس و دامنه نوسان قابل تنظیم می باشند ، تا عمل تراکم بدلخواه انجام پذیرد.

معادل انگلیسی : Vibratory Mesh Rollers

Posted on