مستحدثات

مستحدث و مستحدثه

هر چیزی که توسط انسان احداث شده.

Posted on