مهاربند

مهار بند تیرک چوبی یا فلزی برای پشتیبانی و مهار  دیوار ، سقف ،کف می باشد.

Posted on