برند

نشان تجاری.درکی از یک محصول در ذهن .یک نام تجاریبرجسته دارای ارزش اجتماعی بالا و در دهن مشتری ماندگار است مثل اپل

برند شخصیت دارد ، تعریف دارد و خصوصیت هایی دارد مثل لوگو ، رنگ ، هدف ، سیاست گذاری ،شعار تبلیغاتی و…

Posted on