تنفیذ

تایید، اجرا .

مثال :تنفیذ حکم اجرای حکم.

Posted on