نقض قرارداد

وضعیتی که به موجب عدم اجرای تعهدات هریک از طرفین قرارداد  یا توافقنامه بوجود میآید.

نقض قرارداد موجب وارد آمدن زیان مالی و غیر مالی به طرف مقابل میگردد.

Posted on