قانون آمره

قوانین الزامی / قوانین امری

قانون آمره قانونی است که به طور مستقیم به مصالح اجتماعی و منافع عمومی افراد مربوط است و و افراد به صورت کلی تکلیف بر انجام آن داشته اند.  نمی توان بر خلاف آن عمل کرد ، نص صریح قانون است و دارای ماده های قانونی می باشند.

بر خلاف قانون تکمیلی افراد نمی توانند بر خلاف قوانین آمره  باهم توافق و تراضی نمایند. در قوانین آمره الزام به صورت مطلق وجود دارد

بطور مثال ارث از جمله قوانین آمره است.

 

Posted on