قانون تکمیلی

قوانین تفسیری / قوانین تعویضی

قوانین تکمیلی بر خلاف قانون امره قوانین تفسیری که برای تکمیل یا تفسیر اراده افراد و حفظ منافع طرفین قرارداد وضع شده اند و  اشخاص می توانند بر خلاف آن توافق نمایند.

مثل قانون خیارات طرفین قرارداد می توانند در مورد اسقاط هر یک از خیارات توافق کنند و این توافق برای آنها الزام آور است.

Posted on