سانتراژ

در اصطلاح نقشه برداری ، تراز کردن دوربین نقشه برداری می باشد.

 

Posted on