تو پایپ

4 پایپ

سیستم لوله کشی دو لوله نوعی سیستم لوله کشی در تاسیسات سرمایش و گرمایش ، سیستم دو لوله شامل تنها یک خط ورود (آب سرد و یا گرم ) و تنها یک خط بازگشت به موتور خانه است. در این سیستم فقط یا سرما و یا گرما در موتور خانه تولید و به فن کوئل ها منتقل میشود .

به بیان ساده بر خلاف سیستم 4 لوله ، موتور خانه فقط برای سرما و یا گرما سوئیچ میشود و همه فن کوئل ها در کل سیستم فقط می تواند یا سرما و یا گرما تولید کند.

two Pipe System pipe , 2 Pipe system

Posted on