عرف

عُرْف

عرف به مجموعه رفتار ها ، عادات و باورهای درست یا نادرستی که  سوی اعلب مردم پذیرفته شده و انجام میدهند.

Posted on