کنیتکس

کنتکس

یکی از تکنیک های پوشش دیوار ترکیبی از رنگ مل و براده شیشه.

Posted on