آمبی لایت

Ambilight /  ambient lighting

به معنی نور محیطی است. نورپردازی دور (محیط) تلویزیون نواری های RGB و دیجیتال است .که در پشت تلویزیون قرار داده شده

و براساس تصاویر پخش شده در تلویزیون رنگ نورپردازی و افکت های رنگی با هماهنگی تغییر می کند.

و روی دیوار پشت پخش می شود و جذابیت ویژه ای را به محیط می بخشد.

Posted on