ویدئووال

Video Wall

نمایشگر بزرگ

به نمایشگرهای بزرگ ویدئووال گفته می شود .

کاربرد ویدئو وال

نقاط شهری پخش تبلیغاتی و فرهنگی

مراکز خرید

سازمان‌ها جهت نظارت تصویری بر تعداد زیادی از دوربین‌ها در کنار هم

همایش

برنامه های تلویزیونی

Posted on