کرتین وال فریم لس

نمای کرتین وال فزیم لس از  انواع نمای کرتین وال در نمای خارجی گوشه شیشه ها هیچگونه نگهدارنده ای نداشته و شیشه ها بهم نزدیک است.

Posted on