سقف آکوستیک

Acoustic ceiling

نوعی سقف کاذب که با مصالح اکوستیک زیر سقف سازه ای نصب می گردد.
این نوع سقف یک سقف ثانویه محسوب می گردد ارتفاع سقف را کم میکند برای مکان های اداری و پررفت آمد برای کم کردن همهمه ، انعکاس و پیچش صدا مناسب است.

سقف کاذب

 

Posted on