مجتمع تجاری اداری

مجتمع اداری تجاری ، به ساختمان های که دارای دفاتر اداری و همچنین مغازه و واحد های تجاری باشد اطلاق میشود.

 

Posted on