آوانگارد

Avant Garde

آوانگارد به معنای “فراتر رفتن” است و این را می توان برای هر چیزی که نوآورانه یا اصیل باشد به کار برد.

Posted on