اتحادیه مشاوران املاک

تشکل غیر دولتی جهت صدور جواز مشاوران هماهنگی و مدیریت ، اموزش و رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک.

Posted on