مشجر

به زمینی که درخت دارد، مشجر یا باغ گفته می‌شود.

منظور از زمین مشجر ، زمینی است که در آن درخت وجود دارد.

Posted on