خال جوش

جوش نقطه ای

خال جوش زدن برای نگه داشتن یک قطعه فلز در جایی است که قرار است آنجا جوشکاری شود.

و یا برای ثابت نگه داشتن قطعات فلزات در جوشکاری است.

به وسیله آن می توان قسمتهای مختلف فلزات را در یک مکان به طور موقت نگه داشت و دو فلز را به یکدیگر متصل کرد.

Posted on