جوش بالای سر

جوش سقفی / Over Head

یک نوع موقعیت جوشکاری .در این حالت قطعه کار به صورت افقی است و جوشکاری در زیر قطعه کار انجام خواهد شد و انتقال مذاب از الکترود به طرف بالای آن می باشد، باید توجه داشت این حالت از جوشکاری یکی از سخت ترین حالت های جوشکاری است.

Posted on