جوش قائم

جوش سر بالا / جوش سر پائین / جوش عمودی / Vertical /

یک نوع موقعیت جوشکاری .در این حالت قطعه کار به صورت عمودی خواهد بود و خط جوش به صورت عمودی از بالا به پایین یا از پایین به بالا ریخته خواهد شد .

 

 

Posted on