جوش افقی

جوش افقی / Horizontal

یک نوع موقعیت جوشکاری .در این حالت قطعه کار قائم است و خط جوش به صورت افقی انجام خواهد شد .

 

 

Posted on