جوش تخت

جوش تخت / Flat

یک نوع موقعیت جوشکاری .در این حالت فرایند جوشکاری به صورت افقی انجام خواهد شد و جوشکاری از بالای قطعه کار شروع می شود و خط جوش به صورت افقی است .

Posted on