ویبره زنی

خروج هوای نا خواسته‌ و محبوس در بتن به منظور متراکم کردن بتن و جایدهی پر کردن زوایای قالب و اطراف میلگرد.

بتن ویبره شده تقریبا حالت مایع به خود گرفته و باعث می شود اصطکاک داخلی ذرات سنگی کاهش یافته و در نتیجه درصد تراکم افزایش یافته و بتن توپری به دست آید و مقاومت آن نیز افزایش یابد.

در عمل زمانی تراکم حاصل می شود که شیره بتن  در سطح آن مشاهده شود.

ویبره زنی به دو صورت دستی و ماشینی انجام میشود.

ویبره دستی با زدن ضربه های سریع و پشت سر هم و یا کوبیدن بتن با ابزار های دستی انجام میگردد.

وسایل دستی شامل ماله و تخته ماله، تخماقهای سر نازک و میله ای و یا تخماقهای کله پهن هستند. روش دستی برای بتن با ضخامت کم موثر است

روش ماشینی با ویبراتور  انجام میگردد. و برای بتن با حجم و ضخامت بالا ضروری است.

Posted on