اتصال لب به لب

اتصال لب به لب / Butt Joint

مناسب دو قطعه مسطح با ضخامت‌های نسبتاً مساوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.لبه هر دو قطعه مماس هم قرار میگیرد

 

Posted on