اتصال اورلب

 

اتصال لب روی هم‌ Lap Joint

اتصال پوششی ، اتصال لب رو لب

لبه های دو قطعه آورلپ می باشد و روی هم قرار گرفته و  روی هم همپوشانی دارند.

Posted on