اورلپ

اورلب ،over lap

لبه دو قطعه رویهم قرار گرفته و همپوشانی دارد.

Posted on