اتصال لبه ای

اتصال لبه ایی Edge Joint

اتصال پیشانی اتصال دو قطعه در امتداد هم.

وقتی دو قطعه از پهنا رووهم قرار گرفته و از کله بهم‌متصل شود.

Posted on