کارگزار

شخص حقیقی یا حقوقی که برلی شخص دیگری  بدون داشتن حق مالکیت در ازای دریافت حق کنیسیون خرید و فروش میکند.

Posted on