شناسه یکتا ملک

شناسه یکتا سند مالکیت /کد یکتا ملک

شماره ای 18 رقمی است که در قسمت بالایی سند مالکیت و در سمت راست آن قابل مشاهده می باشد.

شماره یکتا سند مالکیت، متفاوت از کد رهگیری ملک بوده و پیگیری آخرین وضعیت ملک در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از آن، امکانپذیر می باشد.

استعلام سند مالکیت

Posted on