تست چکش اشمیت

تست چکش اشمیت از انواع تست غیر مخرب بتن است.روش تعیین سختی سطح بتن بوده  و به منظور اندازه گیری مقاومت فشاری بتن (fc) انجام میگردد.

برای تعیین سختی سطح بتن ، بتن مورد آزمایش با انرژی ضربه­ ای مشخص با روش استاندارد بوسیله چکش اشمیت ضربه زده شده و بزرگی بازگشت این عمل اندازه گیری می شود. آزمون چكش اشميت روش ساده و سریعي است كه توسط آن با هزینه كمي مي توان یكنواختي سطح بتن سخت شده را نيزكنترل نمود.

Posted on