انکر و اسپایک کربن

از مصالح نوین در مقاوم سازی ، بهسازی و ترمیم انواع سازه ها میباشد.

و باعً افزایش مقاومت برشی و کششی مطلوب میشود.

Posted on