لامپ رشته ای

یک رشته تنگستن که توسط خرا یا گاز نیتروژن در یک حباب احاطه شده است و با عبور جریان برق لامپ تولید نور میکند  و روشن میشود.

 

Posted on