کولیس

کولیس از انواع ابزار دقیق  است که فاصله‌ی میان دو سوی یک جسم را اندازه می‌گیرد. برای این کار دو شاخک کولیس را میان دو نقطه دل‌خواه می‌گذاریم، سپس کولیس را بر می‌داریم فاصله‌ی میان دو شاخه از روی خط‌کش خوانده می‌شود.

انواع کولیس

کولیس ساده

کولیس ساعتی

کولیس دیجیتال

Posted on