سند خوانی

ستدخوانی به معنی  بررسی سند ملک و مشخصات ملک و احراز مالکیت آن می باشد.

مواردی که در سند خواتی باید مورد توجه قرار گیرد:

تطبیق دادن اطلاعات صاحب ملک با سند است.از طریق کارت شناسایی صاحب ملک،

بررسی دقیق مساحت ملک

کاربری ملک

حدود اربعه ملک

آدرس دقیق ملک

پارکینگ یا انباری ملک

پلاک ثبتی فرعی و اصلی

در صورت لزوم استعلام سند

 

 

Posted on