احراز مالکیت

احراز مالکیت به معنی اثبات مالکیت فردی در خصوص شی یا اموالی که مدعی مالکیت ان است.

احراز مالکیت با تطابق دادن اسناد ، مدارک شناسایی و حصور خود شخص انجام میشود.

 

Posted on