احراز هویت

اثبات هویت یک شخص.

اثبات هویت با تطابق مدارک شناسایی فرد و حصور او انجام میشود.

Posted on