خانقاه

خانگاه اصطلاحی در معماری سنتی ایران ،

بنای خانقاه مشابه بنای مدارس علوم دینی است و عناصر تشکیل دهنده آن عبارتند از حیاط مربع  و یا مربع مستطیل بزرگ که حوضی در وسط و چهار باغچه باصفا در چهار گوشه آن وجود دارد . طرح بنای بعضی از خانقاه ها ، دو ایوانی است که شامل ایوان شمالی و جنوبی می باشند و طرح برخی دیگر ، چهار ایوانی است .

Posted on