دتکتور دودی

جزء یکی از رایج ترین دتکتورها است. به دود ناشی از حریق حساس است دتکتور دودی در آتش سوزی کند و آتشی که دود ایجاد می کند کاربرد دارد. سعی می شود در محیطی که خود در حالت عادی دارای دود و آلودگی ست استفاده نشود.

دتکتور دودی بر اساس مکانیسم عملکرد به چهار نوع دتکتور دودی نوری، دتکتور یونیزاسیون، بیم دتکتور و دتکتور دودی مکشی تقسیم می شود.

دتکتور دودی اپتیکال یا فوتوالکتریک پرکاربرد ترین نوع دتکتور دودی در سیستم اعلام حریق متعارف است

دتکتور دود آدرس پذیر از انواع دتکتور دود است..

Posted on