دتکتور شعله ای

این نوع دتکتور آتش نشانی، امواج الکترومغناطیس نور آتش را دریافت می کند و به آن واکنش نشان می دهد.

دتکتور شعله ای در چندین نوع حساس به مادون قرمز و فرابنفش و ترکیبی از این دو در بازار موجود است.

دتکتور شعله آدرس پذیر از انواع دتکنور شعله است.

Posted on