دتکتور منو اکسید کربن

هشداردهنده گاز کربن

از انئاع دتکتور میباشد.دتکتور دی اکسید کربن با تشخیص co2 در هوا فعال شده و هشدار می‌دهد.

دتکتور  مونوکسید وسیله‌ای است که در صورت نشت و یا انتشار گاز مونوکسید کربن در فضا و محیط زندگی شما به‌ سرعت این گاز را شناسایی کرده و قبل از اینکه حجم گاز منتشرشده در فضا به حدی برسد که برای شما خطری ایجاد کند، حضور این گاز را به‌ وسیله‌ی آژیری که روی آن تعبیه‌شده است اطلاع می‌دهد.

Posted on