دتکتور حرارتی

این نوع دتکتورها به تغییرات دما حساس هستند و با تغییر ناگهانی فعال می شوند. محدوده پوشش دهی آن ها کم ولی ارزان هستند و قابلیت اطمینان بیشتری دارند.

دتکتور حرارتی در آتش سوزی های سریع کاربرد بیشتری دارد.

دتکتورهای حرارتی به لحاظ شکل در دونوع  نقطه ای  و خطی هستند.

دتکتور حرارتی در دو نوع دتکتور دما ثابت و دتکتور دما افزایشی تولید میشود.

دتکتور حرارت آدرس پذیر از انواع دتکتور حرارت است.

Posted on