دتکتور دما افزایشی

دتکتور دما افزایشی/ دتکتور دما متغیر

نسبت به دمای ثابت از پیش تعیین شده واکنش نشان می‌دهد. .

دتکتور حرارتی دما افزایشی نوع متغیر دتکتور دما هستند که برای عملکرد آنها یک بازه حرارتی تعریف می شود .هنگامی که روند افزایش درجه حرارت هوای محدوده دتکتور با روند قابل قبول دستگاه متناسب نباشد. اعلام میکند.

Posted on