دتکتور دما ثابت

دتکتور حرارتی دما ثابت

از انواع دتکتور جرارتی به بالا رفتن گرما و تغییر دمای غیرطبیعی واکنش نشان می‌دهد.

ذتکتور دما ثابت دتکتورهایی هستند که برای حرارتی مشخص ثابت می‌باشند و وقتی فعال می شوند که حرارت محیط به آن مقدار برسد و این دمای مشخص موجب تحریک دتکتور می شود. این دتکتورها در مکانهایی استفاده می‌شود که تغییرات ناگهانی درجه حرارت وجود دارد.

 

Posted on